ارتقاء هیئت علمی

نام فرآیند: ارتقاء اعضای هیئت علمی

نام واحد: واحد تحقیق و توسعه (EDO)

تامین کنندگان:هیئت ممیزه-ارتقاء- واحد تحقیق و توسعه

مشتریان: اعضای هیئت علمی پایه و بالینی

هدف: ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیئت علمی

مسئول واحد: واحد تحقیق و توسعه (واحد ارتقاء و ترفیع)