نظارت بر کلاسها

نام فرآیند: نظارت بر برگزاری کلاسهای آموزشی

نام واحد: اداره آموزش

تامین کنندگان: استاد-معاون آموزشی- اداره آموزش

مشتریان: دانشجویان

هدف: بررسی برگزاری کلاسهای آموزشی

مسئول واحد:مدیر اداره آموزش