فارغ التحصیلی

نام فرآیند: فارغ التحصیلی دانشجویان

نام واحد: اداره آموزش

تامین کنندگان:  اداره آموزش

مشتریان: دانشجویان

هدف:انجام روال فارغ التحصیلی دانشجویان

مسئول واحد: اداره آموزش