دفاع از پایان نامه

نام فرآیند:دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی

نام واحد: اداره آموزش

تامین کنندگان: استاد راهنما -مدیرگروه- اداره آموزش

مشتریان: دانشجویان

هدف: دفاع دانشجو مقطع تحصیلات تکمیلی

مسئول واحد:  اداره آموزش