کمیته دانشجویان استعداد درخشان
دبیر کمیته:
دکتر سعید افشار
اعضای کمیته:
دکتر طیبه آرتیمانی
دکتر سارا سلیمانی
دکتر اسماعیل شریفی
دکتر راضیه امینی
دکتر فاطمه بحرینی
دکتر علی مهدوی نژاد