کمیته دانشجویان آسیب پذیر

دبیر کمیته : 

دکتر طیبه آرتیمانی

اعضای کمیته :

دکتر سیامک شهیدی

دکتر سید اسعد کریمی

دکتر ایرج صالحی

دکتر محمد احمد پناه