شورای آموزشی دانشکده

اعضای شورای آموزشی دانشکده:

دکتر مسعود سعیدی جم

دکتر رضوان نجفی

دکتر عبدالرحمن صریحی 

دکتر اسماعیل شریفی

دکتر طیبه آرتیمانی

دکتر حسین محجوب