شورای مدیریت دانشکده
اعضای شورای مدیریت دانشکده:
دکتر مسعود سعیدی جم
دکتر طیبه آرتیمانی
دکتر عبدالرحمن صریحی
دکتر رضوان نجفی