نیمسال اول سال تحصیلی 98-99

دروس ارائه شده در نيمسال اول  سالتحصيلي 99-98


دکتری علوم اعصاب (نیمسال 1) 

كد درس

نام درس

تعداد واحد

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

شماره كلاس

تاريخ  و ساعت امتحان

نظري

عملي

11830100

سیستم­های اطلاع رسانی پزشکی

1

-

 

 

16-14

 

 

 

سایت کامپیوتر3

21/10/98

12-10

11830210

روش تحقیق و آمار پیشرفته

5/2

5/0

 

 

 

13-10

 

 

سایت کامپیوتر1

23/10/98

12-10

11832100

نوروآناتومی و رشد سیستم عصبی

5/1

5/0

12-10

 

 

 

 

 

کلاس 2 فن آوریهای نوین

1/11/98

10-8

11832000

نوروبیولوژی سلولی و ملکولی

1

-

 

 

11-10

 

 

 

کلاس 2 فن آوریهای نوین

28/10/98

12-10

 

11830400

نوروفیزیولوژی

2

-

 

12-10

 

 

 

 

کلاس 2 فن آوریهای نوین

25/10/98

12-10

جمع واحد

8

 

 

 

دکتری Ph.D علوم اعصاب (نیمسال 3)  

كد درس

نام درس

تعداد واحد

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

شماره كلاس

تاريخ  و ساعت امتحان

نظري

عملي

11832500

ترمیم سیستم عصبی

1

 

 

9-8

 

 

 

کلاس 2 فن اوریهای نوین

21/10/98

12-10

11832600

بیماریهای اختلالات عصبی روانی

2

 

 

 

 

18-16

 

 

کلاس 2 فن آوریهای نوین

25/10/98

12-10

11831400

نورواندوکرینولوژی

2

 

 

 

 

 

12-10

 

کلاس 2 فن آوریهای نوین

28/10/98

12-10

11832900

الکترو فیزیولوژی

1

 

 

9-8

 

 

 

 

کلاس 12پزشکی

30/10/98

12-10

11831800

روانشناسی  شناختی

2

 

 

 

16-14

 

 

 

پری لب

3/11/98

10-8

11834300

بیوانفورماتیک

1

 

 

16-14

 

 

 

 

کلاس 1 فن آوریهای نوین

23/10/98

10-8

جمع واحد

9 واحد