ترم اول سال تحصیلی 98-99

دروس ارائه شده در نيمسال اول  سالتحصيلي 99-98

 دکتری Ph.D زیست فناوری (نیمسال1)

كد درس

نام درس

تعداد واحد

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

شماره كلاس

تاريخ  و ساعت امتحان

نظري

عملي

11671000

اصول ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک

2

-

 

 

10-8

 

 

 

كلاس 1 دانشکده علوم و فناوری نوین

21/10/98

12-10

11671500

مهندسی پروتئین­ها

2

 

 

 

18-16

 

 

 

كلاس 1 دانشکده علوم و فناوری نوین

28/10/98

12-10

11670500

الکتروشیمی

1

 

16-14

 

 

 

 

 

كلاس 1 دانشکده علوم و فناوری نوین

26/10/98

12-10

11670600

ایمونوشیمی

1

 

 

10-8

 

 

 

 

پری لب پزشکی

1/11/98

10-8

11670800

کشت سلولی

5/0

5/0

 

 

 

10-8

 

 

كلاس 1 دانشکده علوم و فناوری نوین

3/11/98

10-8

11670300

ایمنی زیستی و اصول کار در آزمایشگاه

1

-

 

 

16-14

 

 

 

كلاس 1 دانشکده علوم و فناوری نوین

23/10/98

12-10

11670200

زیست شناسی سلولی و مولکولی

2

 

16-14

 

 

 

 

 

كلاس 2 دانشکده علوم و فناوری نوین

30/10/98

12-10

جمع واحد

10


دکتری Ph.D زیست فناوری (نیمسال3) 

كد درس

نام درس

تعداد واحد

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

شماره كلاس

تاريخ  و ساعت امتحان

نظري

عملي

11671900

اصول استاندارد سازی و ایمنی فراورده ها بیولوژی

2

-

 

18-16

 

 

 

 

پری لب پزشکی مولکولی

21/10/98

12-10

11671800

نانوبیوتکنولوژی

1

-

12-10

 

 

 

 

 

پری لب پزشکی مولکولی

25/10/98

12-10

11671600

اصول و کاربردهای فرایندهای مهندسی در بیوتکنولوژی

1

1

 

 

 

10-8

 

 

كلاس 2 دانشکده علوم و فناوری نوین

28/10/98

12-10

11672300

اقتصاد نوآوری و مالکیت معنوی

2

-

10-8

 

 

 

 

 

پری لب

1/11/98

12-10

11671200

سمینار

1

-

 

 

 

 

 

 

-

 

11672100

کاربرد سلولهای بنیادی در زیست فناوری

1

1

 

12-10

 

 

 

 

پری لب

23/10/98

12-10

جمع واحد

10

 

دکتری Ph.D  زیست و فناوری (نیمسال5و 7) 

كد درس

نام درس

تعداد واحد

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

شماره كلاس

تاريخ  و ساعت امتحان

نظري

عملي

11672000

پایان نامه

28

-

 

 

 

 

 

 

ژورنال کلاب

 

 

 

 

12-10

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع واحد

28 واحد