ترم اول سال تحصیلی 98-99

دروس ارائه شده در نيمسال اول  سالتحصيلي 99-98

 کارشناسی ارشد زیست فناوری (نیمسال1) 

كد درس

نام درس

تعداد واحد

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

شماره كلاس

تاريخ  و ساعت امتحان

نظري

عملي

11630240

سیستم­های اطلاع رسانی پزشکی

5/0

5/0

 

 

18-16

 

 

 

سایت کامپیوتر 1

25/10/98

12-10

11630250

پاتوبیولوژی (میکروبیولوژی و ایمونولوژی)

3

-

16-14

 

 

 

 

 

پری لب پزشکی مولکولی

21/10/98

12-10

11630040

زبان تخصصی

2

-

18-16

 

 

 

 

 

کلاس 1فن آوریهای نوین

28/10/98

12-10

11630270

زیست شناسی سلولی و مولکولی

2

-

 

16-14

 

 

 

 

کلاس 1فن آوریهای نوین

1/11/98

10-8

11630280

بیوشیمی پزشکی

2

-

 

10-8

 

 

 

 

کلاس 2فن آوریهای نوین

23/10/98

12-10

11630220

کشت سلولهای جانوری

1

1

10-8

 

 

 

 

 

کلاس 1فن آوریهای نوین

3/11/98

10-8

-

ژورنال کلاب

 

 

 

 

12-10

 

 

 

پری لب پزشکی مولکولی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع واحد

12


کارشناسی ارشد  زیست فناوری (نیمسال3) 

كد درس

نام درس

تعداد واحد

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

شماره كلاس

تاريخ  و ساعت امتحان

نظري

عملي

11630340

ایمونوشیمی و روشهای آنالیز

2

1

نظری 16-14

عملی 18-16

 

 

 

 

 

كلاس 11پزشکی

25/10/97

12-10

11630360

ژنتیک پزشکی

2

-

 

 

 

 

10-8

 

اتاق شورا

21/10/98

12-10

11630380

نانوزیست فناوری مقدماتی

1

-

10-8

 

 

 

 

 

اتاق شورا

30/10/98

12-10

11630400

سمینار 2

1

-

 

 

 

 

 

 

-

-

جمع واحد

7

کارشناسی ارشد زیست فناوری  (نیمسال5 و 7) 

كد درس

نام درس

تعداد واحد

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

شماره كلاس

تاريخ  و ساعت امتحان

نظري

عملي

11630430

پایان نامه

10

-

 

 

 

 

 

 

ژورنال کلاب

 

 

 

 

  

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع واحد

10 واحد