نیمسال اول سال تحصیلی 98-99

دروس ارائه شده در نيمسال اول  سالتحصيلي 99-98

رشته : دکتری Ph.D پزشکی مولکولی (نیمسال1)

 

كد درس

نام درس

تعداد واحد

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

شماره كلاس

تاريخ  و ساعت امتحان

نظري

عملي

11640070

ژنتیک پزشکی

2

-

12-10

 

 

 

 

 

کلاس 1 فن آوریهای نوین

21/10/98

12-10

11640330

فیزیوپاتولوژی بیماریهای قلب و عروق-غدد داخلی- متابولیسم و ریه و خون

4

-

18 -16

 

16-14

 

 

 

كلاس 2 دانشکده علوم و فناوری نوین

25/10/98

12-10

11640380

ژنتیک مولکولی پزشکی

2

-

 

 

 

12-10

 

 

كلاس 2 دانشکده علوم و فناوری نوین

28/10/98

12-10

11640340

نشانه شناسی بیماری­ها

2

-

 

12-10

 

 

 

 

کلاس 1فن آوریهای نوین

1/11/98

10-8

11640040

بیوشیمی پزشکی

2

-

 

 

 

10-8

 

 

پری لب

23/10/98

12-10

جمع واحد

12

 

   رشته : دکتری Ph.Dپزشکی مولکولی (نیمسال 3) 

كد درس

نام درس

تعداد واحد

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

شماره كلاس

تاريخ  و ساعت امتحان

نظري

عملي

11640470

اخلاق و ایمنی زیستی

2

-

 

 

 

 

12-10

 

كلاس 1 دانشکده علوم و فناوری نوین

25/10/98

12-10

11640510

مهندسی پروتئین­ها

2

-

 

 

 

12-10

 

 

كلاس 1 دانشکده علوم و فناوری نوین

28/10/98

12-10

11640430

اساس مولکولی بیماری­ها

4

-

10-8

 

18-16

 

 

 

پری لب پزشکی مولکولی

21/10/98

12-10

11640440

روشهای مولکولی و تشخیص بیماریها

4

-

 

18-14

 

 

 

 

كلاس 2دانشکده علوم و فناوری نوین

30/10/98

12-10

جمع واحد

10

 

 رشته : دکتری Ph.D پزشکی مولکولی (نیمسال 5 و  6و7)(94-95-96) 

كد درس

نام درس

تعداد واحد

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

شماره كلاس

تاريخ  و ساعت امتحان

نظري

عملي

11640460

پایان نامه

20

-

 

 

 

 

 

 

ژورنال کلاب

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع واحد

20