کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی

     برنامه ارائه دروس در نیمسالهای مختلف دوره کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی

 نیمسالاول

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع ارائه

1

بیوشیمی پزشکی

2

اجباری

2

کشت سلول های جانوری

2

جبرانی

4

زبان تخصصی

2

جبرانی

5

پاتوبیولوژی

3

جبرانی

6

زیست شناسی سلولی و مولکولی

2

اجباری

7

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

1

جبرانی

                                                                                                                                       12     

نیمسال دوم

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع ارائه

1

مهندسی ژنتیک نظری

2

اجباری

2

مهندسی ژنتیک عملی

2

اجباری

3

اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی

2

اجباری

4

اصول استاندارد سازی و ایمنی فراورده های بیولوژی

1

اجباری

5

بیوانفورماتیک

2

اجباری

6

سمینار 1

1

اجباری

                                                                                                                                      10                   

نیمسال سوم

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع ارائه

1

ایمونوشیمی و روش های آنالیز

3

اجباری

2

سمینار 2

1

اختیاری

3

ژنتیک پزشکی

2

اجباری

4

نانو زیست فناوری مقدماتی

1

اختیاری

                                                                                                                7  

  نیمسال چهارم

انجام امور پایان نامه

عملی

10 واحد