دکترای تخصصی زیست فناوری پزشکی

برنامه ارائه دروس در نیمسالهای مختلف دوره دکترای تخصصی زیست فناوری پزشکی

 

نیمسالاول

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع ارائه

1

اصول ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک نظری

2

اجباری

2

مهندسی پروتئین

2

اجباری

3

الکتروشیمی

1

جبرانی

4

ایمونوشیمی

1

جبرانی

5

کشت سلولی

1

جبرانی

6

ایمنی زیستی و اصول کار در آزمایشگاه

1

جبرانی

 7

زیست شناسی سلولی و مولکولی

2

جبرانی

                                                                                                                                       10     

نیمسالدوم

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع ارائه

1

مهندسی ژنتیک عملی

3

اجباری

2

اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی

1

جبرانی

3

Computational & system biology

2

اجباری

4

کاربرد واکسن ها و آنتی بادی ها در بیوتکنولوژی پزشکی

1

اجباری

5

روش تحقیق و اصول ارائه مقاله

1

جبرانی

6

اخلاق زیستی

1

اجباری

                                                                                                                                        9     

نیمسال سوم

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع ارائه

1

اصول استاندارد سازی و ایمنی فراورده های بیولوژی

2

اجباری

2

نانوبیوتکنولوژی

1

اجباری

3

اصول و کاربردهای فرایندهای مهندسی در بیوتکنولوژی

2

اجباری

4

اقتصاد، نوآوری و مالکیت معنوی

2

اجباری

5

سمینار

1

اجباری

6

کاریرد سلول های بنیادی در زیست فناوری

2

اختیاری

                                                                                                              10

  نیمسال چهارم

انجام امور پایان نامه

عملی

 28 واحد