دانشجویان تحصیلات تکمیلی

دانشجویان کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی

نام خانوادگی

نام

سال ورود

خدادادی کهلان

علی سا

95

فدایی

میلاد

95

فولادوند

فائزه

95

محمودی

رقیه

95

دهقان

راضیه

96

سالم

الهام

96

سامری

صبا

96

شهبازی

یحیی

96

شاه نظری

مینا

97

شکرالله

نیلوفر

97

احمدی محمد 98
احمدیه یزدی امیرحسین 98
غوابش بتول 98
خاوری فاطمه 98
اسلامی مینا 98

دانشجویان دکتری تخصصی زیست فناوری پزشکی

نام خانوادگی

نام

سال ورود

احمد یوسفی

یعقوب

95

غلامزاده خویی

سعیده

95

یاوری

بهرام

95

پورجعفر

مونا

96

شیخ حسن

محسن

96

فیاضی

نشمین

96

منوچهری خوشینانی

حامد

96

درخشانی فر

احسان

97

صمدی

پوریا

97

خدادادی علی سا 98
عباس زاده سپیده 98
فیروزی مریم 98
بهرامی بنان فاطمه 98