اعضای هیات علمی

: سرپرست گروه 

دکتر اسماعیل شریفی

استادیار مهندسی بافت

 

Email:  
es.sharifi@umsha.ac.ir
 

CV
برنامه هفتگی

 


اعضای گروه :


دکتر زهرا خاموردی

استاد ترمیمی دندانپزشکی

 

Email:  
zkhamverdi@yahoo.ca


CV
برنامه هفتگی

  

 دکتر علیرضا منصف

استاد پاتولوژی

 

Email:  
Monsef@umsha.ac.ir

CV
برنامه هفتگی


دكتر رضوان نجفي

دانشیار پزشکی مولکولی

 

Email:
rezvan.najafi@umsha.ac.ir

رزومه انگلیسی 
رزومه فارسی
برنامه  هفتگی

 

دكتر قاسم سلگی

دانشیار ایمنی شناسی

 

Email:
gh.solgi@umsha.ac.ir

CV
برنامه هفتگی

 

دكتر محمدرضا عربستانی

دانشیار باکتری شناسی پزشکی

 

Email:
mr.arabestani@umsha.ac.ir

CV
برنامه هفتگی

 

دکتر سارا سلیمانی اصل

دانشیار علوم تشریح

 

Email:
  
S.soleimani@umsha.ac.ir

CV
برنامه هفتگی


دكتر فاطمه بحريني

استادیار ژنتیک پزشکی

 

Email:
f.bahreini@umsha.ac.ir

CV
برنامه هفتگی

 

دکتر غلامرضا قربانی امجد

استادیار ارتوپدی

 

Email:  
Ghorbaniamjad@umsha.ac.ir

CV
برنامه هفتگی