اعضای هیات علمی

سرپرست گروه:

دکتر طیبه آرتیمانی

دانشیار بیولوژی تولید مثل

 

Email:  
    artimani@umsha.ac.ir    

CV
برنامه هفتگی
اعضای گروه :

دكتر ایرج امیری

استاد علوم تشریح و جنین شناسی

 

Email:
   amiri@umsha.ac.ir

CV
برنامه هفتگی

 

دكتر مهناز یاونگی

دانشیار زنان

 

Email:  
yavangi@umsha.ac.ir

CV
برنامه هفتگی

 

دكتر مرضیه فریمانی سنوئی

دانشیار زنان

 

Email:  
farimanie@umsha.ac.ir

CV
برنامه هفتگی

 

دكتر فاطمه بحريني

استادیار ژنتیک پزشکی

 

Email:
f.bahreini@umsha.ac.ir

CV
برنامه هفتگی

 

دکتر محمد علی امیر زرگر

استاد ارولوژی

 

Email:
 amirzargar@umsha.ac.ir 

CV
برنامه هفتگی

 

دکترشهریار امیر حسنی

دانشیار ارولوژی

 

Email:  
  
  amirhassani@umsha.ac.ir

CV
برنامه هفتگی