رسالت و اهداف گروه

جایگاه و اهمیت رشته:

با در نظرگرفتن پیچیدگی‌های سیستمهای زیستی و چالش بهره‌برداری از انبوه داده‌ها در سطوح مختلف سلولی ، اهمیت زیست شناسی سامانه‌ای به منظور مدلسازی و تحلیل داده های زیستی  روشن می شود. به این ترتیب توجه ویژه به رشته زیست سامانه ای پزشکی به عنوان یک رشته جدید و بین رشته ای به منظور ارزیابی سیستمیک و کمی سامانه‌های زیستی ضروری به نظر می رسد، لذا تربیت نیروهای متخصص این رشته در جهان رو به افزایش است. با توجه به اینکه دانش آموختگان این رشته قادر خواهند بود در زمینه هایی همچون  تشخیص و درمان بیماریها با استفاده از شناسایی مارکرهای اختصاصی ، طراحی داروها و فهم دقیق بیماری‌ها با استفاده از مدل‌های کامپیوتری و شبیه‌سازی روند بیماری‌ها فعالیت نمایند ، راه اندازی این رشته کمک قابل توجهی به برقراری ارتباط علوم پایه ، بالین و علوم محاسباتی خواهد نمود.

رسالت (ماموریت) :

رسالت اصلی هر برنامه، تربیت نیروی انسانی با یک سری ویژگیها است که باید به آن اشاره شود الف- ارتقای سطح سلامت جامعه از طریق طراحی مدل های مناسب و شبیه سازی های کامپیوتری و همچنین ارائه مدل های مناسب مبتنی بر یافته های نوین ژنومیک، ترانسکریپتومیک، پروتئومیک و متابولومیک با استفاده از آنالیز مسیر های ژنی، پروتئینی و متابولیکی ب- ایجاد پل ارتباطی بین علوم پایه و بالینی در اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک با استفاده از توانمندیهای دانش های نوین مولکولی و سیستمیک در راستای کمک به پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری های انسان ج- تربیت نیروهای کار آمد در راستای دیدگاه های سیستمیک و بومی سازی دانش و فن آوری های نوین در کشور

اهداف کلی:

- تامین نیروی انسانی کارآمد و متخصص مورد نیاز مراکز آموزشی و پژوهشی کشور در حيطه علوم پزشکی

- تولید دانش و بکار گیری یافته های زیست پزشکی سامانه ای در تحقیقات علوم پایه و بالینی 

- ارتقای سطوح دانش های بنیادین در رابطه با علوم زیستی

- بومی سازی روش های نوین مطالعات سیستمیک با استفاده از منابع علمی داخل و خارج کشور