اعضای هیات علمی

 

سرپرست گروه :


دکتر حسین محجوب

استاد آمار زیستی

 

Email:    

 mahjub@umsha.ac.ir

 CV  
برنامه هفتگی  


اعضای گروه :

دكتر ایرج خدادادی

استاد بیوشیمی بالینی

 

Email:
khodadadi@umsha.ac.ir

CV
برنامه هفتگی

 

دكتر امیر طاهر خانی

استادیار پژوهشی پروتئومیکس

 

Email:
amir.007.taherkhani@gmail.com   

CV
برنامه هفتگی  

 

دكتر علیرضا سلطانیان

استاد آمار زیستی

 

Email:

soltanian@umsha.ac.ir   

 CV 
برنامه هفتگی  

 

دكتر مسعود سعیدی جم

استاد زیست فناوری پزشکی

 

Email:
saidijam@umsha.ac.ir

CV
برنامه هفتگی

 

دکتر لیلی تاپاک

استادیار آمار زیستی

 

Email:  

l.tapak@umsha.ac.ir

 CV 
برنامه هفتگی  

 

دکتر مریم فرهادیان

استادیار آمار زیستی

 

Email:  

  CV 
برنامه هفتگی  

 

دکتر سعید افشار

استادیار پزشکی مولکولی

 

Email:  
s.afshar@umsha.ac.ir

رزومه انگلیسی
رزومه فارسی
برنامه هفتگی

 

 

دکتر علی مهدوی نژاد

استادیار پزشکی مولکولی

 

Email:
al.mahdavinejad@umsha.ac.ir
 

CV
برنامه هفتگی