برنامه آموزشی

  

 برنامه ارائه دروس در نیمسالهای  مختلف دوره دکتری تخصص علوم اعصاب

 

نیمسال اول

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع ارائه

1

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

1

جبرانی

2

روش تحقیق و آمار پیشرفته

2

جبرانی

3

نوروآناتومی و رشد سیستم عصبی

2

اجباری

4

نوروبیولوژی سلولی و ملکولی

1

اجباری

5

نوروفیزولوژی

2

اجباری

7

جمع واحد

8

 

 نیمسال دوم

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع ارائه

1

نوروژنتیک

2

اجباری

2

روانشناسی شناختی

2

اجباری

3

اصول اعصاب سیستم حسی

2

اجباری

4

اصول اعصاب حرکتی

2

اجباری

5

روشهای پژوهش علوم اعصاب

1

اجباری

6

نوروفارماکولوژی

1

اجباری

7

جمع واحد

10

 

 

  نیمسال سوم

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع ارائه

1

ترمیم سیستم عصبی

1

اجباری

2

بیماریهای اختلالات عصبی روانی

2

اجباری

3

نورواندوکرینولوژی

2

اختیاری

4

الکتروفیزیولوژی

1

اختیاری

5

اصول اعصاب سیستم شناختی

2

اجباری

6

بیوانفورماتیک

1

اختیاری

7

جمع واحد

9

 

 

  نیمسال چهارم 

انجام امور پایان نامه

عملی

 18 واحد