اعضای هیات علمی
سرپرست گروه :

  

دکتر عبدالرحمن صریحی

استاد فیزیولوژی پزشکی

 

Email:  
 
   sarihi@umsha.ac.ir

رزومه انگلیسی

رزومه فارسی

برنامه هفتگی

 

 

 


اعضای گروه :

 

 

دكتر سیامک شهیدی

استاد فیزیولوژی پزشکی

 

Email:
  shahidi@umsha.ac.ir

رزومه انگلیسی

رزومه فارسی

برنامه هفتگی

 

 

دكتر علیرضا کمکی

استاد فیزیولوژی پزشکی

 

Email:
  komaki@umsha.ac.ir

رزومه انگلیسی

رزومه فارسی

برنامه هفتگی

 

دكتر ایرج صالحی

استاد فیزیولوژی پزشکی

 

Email:
  irsalehi@yahoo.com

رزومه انگلیسی

رزومه فارسی

برنامه هفتگی

 

دكتر سارا سلیمانی

دانشیار علوم تشریح

 

Email:
   S.soleimani@umsha.ac.ir

رزومه انگلیسی

رزومه فارسی

برنامه هفتگی

 

دكتر ایرج امیری

استاد علوم تشریح

 

Email:
 
 amiri@umsha.ac.ir 

رزومه انگلیسی

رزومه فارسی

برنامه هفتگی

 

 

 

دكتر محمد زارعی

دانشیار فیزیولوژی پزشکی

 

Email:
  zarei@umsha.ac.ir

رزومه انگلیسی

رزومه فارسی

برنامه هفتگی

 

دكتر رسول حدادی

استادیار فارماکولوژی

 

Email:
   r.haddadi@umsha.ac.ir

رزومه انگلیسی

رزومه فارسی

برنامه هفتگی

 

دكتر مهردخت مزده

استاد نورولوژی

 

Email:
  mazdeh@umsha.ac.ir

رزومه انگلیسی

رزومه فارسی

برنامه هفتگی

 

دكتر محمد احمد پناه

استاد روانشناسی بالینی

 

Email:
 
 ahmadpanah@umsha.ac.ir

رزومه انگلیسی

رزومه فارسی

برنامه هفتگی

 

دكتر محمد رضا نیکو

دانشیار طب فیزیک

 

Email:
  mohammadrezanikoo@yahoo.com

رزومه انگلیسی

رزومه فارسی

برنامه هفتگی

 

دكتر سید اسعد کریمی

استادیار فیزیولوژی پزشکی

 

Email:
  

رزومه انگلیسی

رزومه فارسی

برنامه هفتگی