برنامه آموزشی

برنامه دروس در نیمسالهای  مختلف دوره دکترای تخصصی پزشکی مولکولی

نیمسال اول                   

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع ارائه

1

ژنتیک پزشکی

2

جبرانی

2

فیزیوپاتولوژی بیماری های قلب وعروق، غدد داخلی و متابولیسم، خون و ریه

4

جبرانی

3

ژنتیک مولکولی پزشکی

2

اجباری

4

نشانه شناسی بیماری ها

2

جبرانی

5

بیوشیمی پزشکی

2

جبرانی

                                                                                                                                                    12        

نیمسال دوم

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع ارائه

1

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

1

جبرانی

2

بیوانفورماتیک

2

اجباری

3

مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی مولکولی

4

اجباری

4

کشت سلولی

2

جبرانی

5

بیوشیمی پروتئین ها، ایمنی ژنتیک مولکولی

2

اجباری

6

پیام رسانی سلولی و بیولوژی سیستم

2

اجباری

                                                                                                                                                               13                                                                         

نیمسال  سوم

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع ارائه

1

اخلاق و ایمنی زیستی

2

اختیاری

2

مهندسی پروتئین

2

اختیاری

3

اساس مولکولی بیماری ها

4

اجباری

4

روش های مولکولی تشخیص بیماری ها

4

اجباری

                                                                                                                    12

 

نیمسال چهارم

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع ارائه

1

اصول هدف درمانی مولکولی

2

اجباری

2

اپیدمیولوژی مولکولی

2

اجباری

3

تازه های پزشکی مولکولی

2

اختیاری

4

فیزیوپاتولوژی بیماری های گوارش، کلیه

4

جبرانی

10                                                                                                             

 

نیمسال پنجم 

انجام امور پایان نامه

عملی

 20 واحد