دانشجویان تحصیلات تکمیلی

نام خانوادگی

نام

سال ورود

آصفی تختگاهی

مسعود

93

بصیری

پرویز

93

سهیلی فر

محمد حسن

93

محمدی

چیمن

94

رحمانی

گله باغ

94

آذری فر

زهرا

96

نوبری

سیما

96

صالحی

علی

97

طرقی

فاطمه

97

نعیمی

سید رضا

98

مولائی

پژمان

98