اعضای هیات علمی


مدیر گروه :

 

دکتر مسعود سعیدی جم

استاد زیست فناوری  پزشکی

 

Email:
saidijam@umsha.ac.ir

CV
برنامه هفتگی

 

 

 

 


اعضای گروه :

دكتر رضوان نجفي

دانشیار پزشکی مولکولی

 

Email:
  
rezvan.najafi@umsha.ac.ir  

رزومه انگلیسی
رزومه فارسی

برنامه هفتگی

 

دكتر راضيه اميني

استادیار پزشکی مولکولی

 

Email:
ra.amini@umsha.ac.ir

رزومه انگلیسی 
 رزومه فارسی  
برنامه هفتگی

 

دكتر علي مهدوي نژاد

استادیار پزشکی مولکولی

 

Email:
al.mahdavinejad@umsha.ac.ir

CV
برنامه هفتگی

 

دكتر فاطمه بحريني

استادیار ژنتیک پزشکی

 

Email:
f.bahreini@umsha.ac.ir

CV
برنامه هفتگی

 

 

دکتراکرم جلالی

استادیار زیست فناوری  پزشکی

 

Email:
ak.jalali@umsha.ac.ir

CV
  برنامه هفتگی

 

دکترسعید افشار

استادیار پزشکی مولکولی

 

Email:
s.afshar@umsha.ac.ir

رزومه انگلیسی
رزومه فارسی
برنامه هفتگی

 

دکترفهیمه پیریایی

استادیار ژنتیک پزشکی

 

Email:  

رزومه انگلیسی 
برنامه هفتگی  

 

دکتردلیر فردو

استادیار زیست فناوری پزشکی

 

Email:  

رزومه انگلیسی 
 رزومه فارسی  
برنامه هفتگی