رسالت و اهداف گروه

به نام خدا

جایگاه و اهمیت رشته پزشکی مولکولی:

باتوجه به سير تحول علوم مولکولي و سلولی در دهه های اخير، مطالعه مکانيزم مولکولي بيماري ها تاثیر قابل توجهی در تشخیص و درمان بیماریها داشته است. همچنین باتوجه به پيشرفت هاي سريع در شاخه هاي علوم پزشکي و افزايش اطلاعات در زمينه هاي مختلف علوم پايه منجمله ژنتيک، بيولوژي مولکولي، ايمني شناسي، بيوشيمي، ميکروب شناسي و ... لزوم رشته اي که بتواند از نقاط مشترک علوم فوق در جهت تشخيص و درمان بيماري ها استفاده نمايد از اهميت ويژه و منحصر به فردي برخوردار است. لذا تلفيق خلاقيت و انتقال دانش پزشکي مولکولي از طريق ترکيب آموزش و پژوهش پايه و باليني نقش بسزایی در گسترش مرزهاي دانش پزشکی ایفا خواهد نمود و لزوم آشنايي و درک کامل مفاهيم پزشکي در سطح سلولي و مولکولي در مراکز تحقيقاتي و آموزشي دانشگاهي بیانگر اهمیت و ضرورت تربيت متخصصان در مقطع دکترای تخصصی دررشته پزشکي مولکولي می باشد.

متخصصین در رشته پزشکي مولکولي این قابلیت را دارا می باشند که از نقاط مشترک علوم پایه در جهت تشخيص و درمان بيماري ها استفاده نمايد و با توجه به این توانمندی در تعداد زيادي از دانشگاه هاي معتبر دنيا فعاليت می نمایند.

 رسالت  رشته :

رسالت اصلی رشته فراهم ساختن عرصه آموزشي ، پژوهشي و خدمات بهداشتی درمانی  در راستاي بررسي عوامل ايجاد کننده ، تشخیص و درمان  بيماري ها در سطح مولکولي می باشد.

سیاست و اهداف گروه:

فعالیت و برنامه های گروه در جهت دستیابی به اهداف آموزشی ، پژوهشی و خدماتی بهداشتی درمانی پایه ریزی شده است.

اولویت ها و چشم انداز های گروه:

1-    تربیت متخصصین توانمند جهت حضور در عرصه های آموزشی ، پژوهشی و ارائه خدمات بهداشتی درمانی

2-    فراهم ساختن بستر مناسب جهت ایجاد آزمایشگاههای ارائه خدمات تشخیص مولکولی بیماریها

3-    مطالعه بیومارکرهای مولکولی در زمینه غربالگری ، تشخیص زودرس و پاسخ به درمان سرطان (بویژه سرطان کولورکتال)

4-    ایجاد بانک سلول و بافت  جهت پيشبرد تحقيقات سرطان

5-     فعال سازی مرکز تحقیقاتی و تشخیصی سرطان در مرکز جامع سرطان استان

6-      فراهم ساختن بستر مناسب  جهت ارائه خدمات درمانی نوین مشتمل بر سلول درمانی و ژن درمانی در بیماریهای مختلف

7-    فعالیت و تعامل با گروههای مختلف آموزشی بالینی و علوم پایه در زمینه های پژوهشی و خدمات تشخیصی، درمانی