اعضای هیئت علمی

مدیر گروه:

دکتر رضوان نجفی

دانشیار پزشکی مولکولی

 

Email:  
rezvan.najafi@umsha.ac.ir

  رزومه انگلیسی
 رزومه فارسی
برنامه هفتگی
 

 


اعضای گروه :

 

دكتر مسعود سعیدی جم

استاد زیست فناوری

 

Email:
  
 saidijam@umsha.ac.ir

CV
برنامه هفتگی 
 

 

دكتر جمشید کریمی

دانشیار بیوشیمی بالینی

 

Email:  
Ja.karimi@umsha.ac.ir

CV
برنامه هفتگی

 

دكتر میثم سلیمانی بدیع

استادیار زیست فناوری

 

Email:

  m.soleymani@umsha.ac.ir

CV
برنامه هفتگی  

 

دكتر اکرم جلالی

استادیار زیست فناوری

 

Email:  
ak.jalali@umsha.ac.ir

CV
برنامه هفتگی

 

دکتر فاطمه نوری

استادیار زیست فناوری

 

Email:  

 f.noori@umsha.ac.ir

CV
 برنامه هفتگی
 

 

دکتر سعید افشار

استادیار پزشکی مولکولی

 

Email:
s.afshar@umsha.ac.ir
 

   رزومه انگلیسی
رزومه فارسی
برنامه هفتگی

 

دکتر دلیر فردو

استادیار زیست فناوری پزشکی

 

Email:  

رزومه انگلیسی 
 رزومه فارسی  
برنامه هفتگی