معرفی دانشکده

به نام خدا

دانشکده ی علوم و فناوری های نوین پزشکی دانشگاه همدان در سال 1393با پذیرش 33دانشجو در دو مقطع دکترا و کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی و دکترای پزشکی مولکولی آغاز بکار نمود و در سال 1396 رشته ی علوم اعصاب را تاسیس و هم اکنون در مقطع دکترا فعالیت مینماید 

رسالت دانشکده:

این دانشکده در صدد است تا در خصوص اهداف استراتیژیک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان به تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد و ارائه ی خدمات جهت توسعه  و رشد نظری و علمی در حوزه ی علوم و فناوریهای نوین پزشکی بپردازد