ریاست دانشکده

 

آقای دکتر مسعود سعیدی جم 

ستاد زیست فناوری پزشکی 

(cv)