تماس با ما

آدرس:  همدان، خيابان شهيد فهميده، دانشگاه علوم پزشكي همدان دانشکده علوم و فناوریهای نوین پزشکی 

تلفن تماس :08138381796

پست الکترونیک : satm@umsha.ac.ir